[responsive_menu]
[responsive_menu]

Общи условия за ползване

Общи условия за ползване на Consult.law
Последна актуализация: 18 март 2020 г.

I. Общи положения

1. Настоящите Общи условия за ползване (наричани „Условия за ползване“) представляват споразумение между „Проммо Медия БГ“ ЕООД, ЕИК: BG203087329 (наричано „Consult.law“ или „Компанията“), в качеството му на оператор на интернет страницата www.consult.law, от една страна и всеки един потребител, участващ адвокат или посетител, заредил интернет страницата www.consult.law в своя интернет браузър, от друга.
2. Използването на услугите на уебсайта www.consult.law е възможно единствено след приемане на настоящите Условия за ползване. Всяко едно действие на потребител, участващ адвокат или посетител, след като интернет страницата www.consult.law е заредена в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Условия за ползване и има навършена 16-годишна възраст.

II. Дефиниции

3. Платформа или уебсайт – съвкупност от интернет страници и други файлове, свързани помежду си, които реализират конкретен  визуализиран процес  в киберпространството  и преследват определена цел, като уебсайтът се зарежда във вашия браузър при изписване на електронния адрес www.consult.law.
4. Интернет браузър или браузър – компютърна програма, която се използва за осъществяване на достъп  на потребителите до ресурсите на интернет пространството.
5. Потребител – всяко физическо или юридическо лице, което използва уебсайта чрез специално създаден за целта потребителски профил, даващ му възможност да публикува свое текущо запитване в платформата.
6. Участващ адвокат – лице с активен профил на адвокат на уебсайта, който му дава възможност, ако желае, да изпраща необвързващи съобщения на останалите потребители.
7. Посетител – всяко едно лице, заредило интернет страницата www.consult.law в своя браузър, без допълнително да се е легитимирало чрез вход в платформата или регистрация на негов отделен личен потребителски профил или профил на адвокат.
8. Имейл адресуникална комбинация от букви, цифри и символи(заедно и поотделно), (лично) въведена при регистрация, чрез която потребителят или участващият адвокат се индивидуализира в уебсайта. Въведеният към потребителския профил на потребителя или към профила на адвокат на участващия адвокат имейл адрес може да бъде използван освен за идентификация в уебсайта, също и за осъществяване на контакт с дадения потребител или участващ адвокат.
9. Паролауникална комбинация от букви, цифри и символи(заедно и поотделно), гарантираща на потребителя достъп до неговия индивидуален потребителски профил.
10. Потребителски профил – набор от (лично) предоставени данни и/или информация, достъпни на уебсайта и свързани с конкретен потребител. Извършване на действия в платформата от името на даден потребител е възможно единствено след успешна идентификация с имейл адрес и парола, регистрирани към дадения потребителски профил.
11. Профил на адвокат – набор от (лично) предоставени данни и/или информация, достъпни на уебсайта и свързани с конкретен участващ адвокат. Извършване на действия в платформата от името на даден участващ адвокат е възможно единствено след успешна идентификация с имейл адрес и парола, регистрирани към дадения профил на адвокат.
12. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), сканиране на портове (PORT SCAN), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление/по  Глава 9 „А“ : от чл.319А до 319 Е от НК ,респ.чл.212 а от НК/ или административно нарушение по българското законодателство, както и всякакви други действия и/или бездействия, застрашаващи нормалното обичайно функциониране на платформата.

III. Предмет

13. Consult.law действа като доставчик на информация съгласно Закона за електронната търговия. Компанията не видоизменя, не инициира предаването на информация и не избира нейния получател.
14. Consult.law не е правна кантора и не предлага юридическо представителство и/или консултации на юридически тематики. Компанията не предлага под каквато и да било форма юридически съвети, мнения, препоръки, съотнасяния, предложения или какъвто и да е друг вид юридически услуги. Участващите адвокати в платформата не са служители или агенти на Компанията и тя не носи никаква отговорност за евентуални техни действия и/или бездействия от всякакъв характер по време на престоя им на уебсайта на Компанията и/или извън него.
15. Consult.law не предлага посреднически услуги и не е посредник по смисъла на Търговския закон. Компанията не цели сключване на сделки между потребители и/или участващи адвокати, а действа единствено като доставчик на информация съгласно Закона за електронната търговия.
16. Consult.law не е страна в отношенията между потребител и участващ адвокат. Потребител и участващ адвокат декларират, че в нито един момент няма да търсят отговорност от Consult.law за спорове и/или конфликти от каквото и да било естество, възникнали в отношенията между тях.
17. Consult.law не рекламира нито един от участващите адвокати в платформата. Предоставеният достъп до информация в профилите на участващите адвокати на уебсайта се използва единствено за информационни цели и няма за цел да промотира дейността на даден участващ адвокат, като всякакви рекламни текстове в профилите на участващите адвокати на уебсайта са дело на самите участващи адвокати и Компанията няма отношение към тях.
18. Consult.law полага усилия да провери и потвърди самоличността на участващите адвокати и обстоятелството, че тези адвокати действително са вписани практикуващи адвокати с активни и валидни права като такива. Въпреки това обаче, Компанията не предоставя гаранция за актуалното състояние по отношение на техните юридически способности, права, компетенции, качества или квалификации.
19. Използването на платформата на Consult.law, само по себе си, не води до възникване на отношения от типа адвокат-клиент между потребители и участващи адвокати в нея.
20. Не се допуска публикуване на съдържание от страна на потребител, участващ адвокат или какъвто и да било друг вид посетител, което би въвело останалите потребители, участващи адвокати или посетители на платформата в заблуждение относно вида, типа и характера на услугите, които Consult.law предлага, или би навредило на имиджа на компанията.
21. Не се допуска публикуване на линкове, връзки, интернет адреси и всякакъв друг вид препратки в рамките на уебсайта, приканващи и/или стимулиращи потребител и/или участващ адвокат да посети друга, външна интернет страница, различна от настоящата или от интернет страница на адвокат или адвокатска кантора, без изрично изразено съгласие за това от страна на Consult.law.
22. Всички продажби на абонаменти за достъп до платформата от страна на Consult.law към адвокати и/или трети лица са окончателни и не подлежат на предоговаряне, без значение от параметрите си. Заплатените суми от адвокати и/или трети лица към Consult.law за покупко-продажба на абонаменти не подлежат на възстановяване.
23. Компанията не упражнява редакторска намеса върху текстовете на публикуваното в платформата съдържание от потребител, участващ адвокат и/или какъвто и да било друг вид посетител, освен когато публикуваното съдържание нарушава настоящите Условия за ползване.
24. Компанията не носи никаква отговорност за публикуваното в рамките на платформата съдържание от страна на потребител, участващ адвокат и/или какъвто и да било друг вид посетител.
25. Компанията забранява използването на платформата за незаконни цели и/или за цели, забранени от настоящите Условия за ползване. На потребители, участващи адвокати и/или посетители на уебсайта се забраняват опитите за достигане до съдържание и/или информация от уебсайта, до които нямат предоставен достъп при обичайна употреба и експлоатация на платформата.

IV. Конфиденциалност на комуникацията

26. Компанията третира всяка информация, разменена като част от комуникацията между потребители и/или участващи адвокати в платформата, като конфиденциална и се задължава да не я разкрива пред трети лица, извън нейните податели и адресати в рамките на платформата и представители и служители на Компанията.
27. Изключение от горния член се допуска, когато информацията е надлежно изискана и е необходимо да бъде предоставена на компетентен властови орган и/или съгласно действащото законодателство.
28. Всяка налична и/или съхранена информация и комуникация на уебсайта се криптира и защитава чрез Secure Socket Layer (SSL) протокол, гарантиращ нейната сигурност и невъзможност да бъде прихваната от трети лица при обичайна употреба и експлоатация на платформата.

V. Авторски права

29. Компанията зачита правата на интелектуална собственост и очаква от потребителите, участващите адвокати и посетителите на платформата да правят същото. Компанията може, при наличие на предпоставки в тази насока и по свое усмотрение, да забрани на даден потребител, участващ адвокат или посетител публикуването на информация, съдържаща права на чужда интелектуална собственост, като, както е посочено по-горе, не носи отговорност за чуждо неправомерно поведение.
30. Ако смятате, че материали, публикувани в уебсайта, нарушават нечии права на интелектуална собственост, ние Ви молим да се свържете с нас на нашата електронна поща contact@consult.law и разясните Вашите притеснения или възражения, с цел предприемане на необходимите мерки съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права.
31. Услугите и съдържанието на платформата на Consult.law са защитени с авторски права. Всяко едно право, което не е изрично предоставено на друго/и лице/лица, остава право на Компанията.

VI. Лични данни

32. Виж Политика за поверителност.

VII. Други разпоредби

33. Компанията си запазва правото да изменя и/или допълва настоящите Условия за ползване едностранно, без да уведомява изрично за това потребителя, участващия адвокат и/или посетителя на уебсайта.
34. Компанията си запазва правото, при неспазване на някое от установените норми и правила в настоящите Условия за ползване от страна на потребител, участващ адвокат или посетител, по своя преценка да забрани достъпа на същия до платформата.
35. Гореописаните правила и задължения за Компанията не важат в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
36. Компанията не носи отговорност за загуби и вреди, претърпени във връзка с използването на платформата и/или който и да е друг сайт, водещ до нея.
37. Всички права, които не са изрично предоставени чрез настоящите Условия за ползване на други лица, остават права на Компанията.
38. В случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Условия за ползване се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на споразумението, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
39. По всички, неуредени от настоящите Условия за ползване, въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.