[responsive_menu]
[responsive_menu]
Аватар Consult.law
Публикувано на
15 февруари, 2018 г.
Статия 1 коментар

Как да съберем пари от длъжник в ЕС?

Събиране на вземане в ЕС

Един от най-важните и ключови елементи за функционирането на Европейския съюз днес е единният пазар, гарантиращ свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали в общността. Това свободно движение води до по-голяма обвързаност между отделните държави-членки, както и до все по-честото възникване на отношения между лица, които са установени в различни държави от Съюза.
За да придадат допълнителна сигурност на оборота при граждански и търговски отношения между лица от различни държави-членки на ЕС, Европейският парламент и Съветът на ЕС създават процедурата за европейска заповед за плащане, приложима от 12.12.2008 г. насам, която създава улеснен механизъм за изпълнение на парични задължения от длъжници в други държави от ЕС.

Наемете адвокат, който да ви представлява в процедурата по събиране на вземане от длъжник в ЕС.

 

Какво е Европейска заповед за плащане (ЕЗП)?

Европейската заповед за плащане (ЕЗП) е опростена процедура за събиране на трансгранични парични искове за суми, неоспорени от ответника. Процедурата е уредена в Регламент №1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12.12.2006 г., което я прави директно приложима от 12.12.2008 г. за всички държави-членки на ЕС без Дания. Чрез ЕЗП могат да се събират парични вземания по граждански и търговски дела с трансграничен елемент, изискуеми към момента на подаване на молбата за издаване на ЕЗП. Няма значение какъв е размерът на вземането, което се цели да бъде събрано , нито коя е държавата-членка, в което последното се цели да бъде събрано, стига тя да попада в обхвата на регламента. ЕЗП се издава от съдилищата с изключение на Унгария, където тази процедура е от компетенциите на нотариусите. Важно условие за издаване на ЕЗП е вземането да произтича от трансгранично отношение, при което поне една от страните има местоживеене или обичайно пребиваване в държава-членка, различна от държавата-членка на сезирания съд.

Молба за издаване на ЕЗП се подава в компетентния съд при държавата-членка по произход. Тоест – ако вашият длъжник е установен в Германия, може да претендирате събирането на дълга си посредством искане за издаване на ЕЗП от съответния немски съд.

 

Подадох молба за издаване на ЕЗП. Какво следва?

Сезираният с молбата за издаване на ЕЗП съд (съдът по произход) проверява дали са изпълнени изискванията съгласно регламента и дали вземането изглежда основателно. Съдът проверява дали е компетентен да разгледа делото, дали претендираното вземане влиза в обхвата на регламента и дали молбата е свързана с парично вземане за конкретна сума, изискуемо към момента на нейното подаване. Проверката се извършва в закрито съдебно заседание, без да се призовават страните по делото. Ако някое от гореупоменатите изисквания не е налице или ако вземането не е очевидно основателно, съдът предоставя на заявителя възможност да допълни или да поправи молбата в подходящ срок.

Когато всички изисквания по регламента са коректно изпълнени, съдът издава ЕЗП и заедно с копие от молбата за издаването ѝ я изпраща до длъжника. Последният разполага с две възможности – или да плати на заявителя посочената в заповедта сума, или да се противопостави на заповедта, като подаде в съда по произход възражение, което следва да бъде изпратено в срок от 30 дни от връчването на заповедта.
Ако възражението е подадено в срок, производството продължава пред компетентните съдилища на държавата-членка по произход, в съответствие с правилата на исковия процес, като производството се регулира от правото на държавата-членка по произход.

Ако не постъпи възражение в постановения срок, съдът по произход е длъжен да обяви ЕЗП за подлежаща на изпълнение.

 

Как да поискам изпълнение на ЕЗП?

Подлежащата на изпълнение заповед се ползва с изпълнителна сила и се явява годно изпълнително основание за принудително изпълнение в друга държава-членка. Заповедта се изпраща до заявителя, като по този начин на последния му се предоставя възможност да изиска принудителното събиране на своето вземане. Привеждането в изпълнение става в съответствие с националните правила и процедури на държавата-членка, в която се изпълнява европейската заповед за плащане. С други думи – ако длъжникът ви има активи в Германия, следва да се свържете с немски частен съдебен изпълнител, който да събере принудително вземането, за което ви е издадена ЕЗП.

Наемете адвокат, който да съдейства за срочно събиране на вземане от длъжник.

1 коментар

  1. Микаел Колев

    Ако ЕЗП не е обжалвана в преклузивния 30 дневен срок, влязла в сила, по която е осъдена държавата, какво трябва да направя за да пристъпя към събиране на дълга по ЕЗП?

Коментирай