[responsive_menu]
[responsive_menu]
Аватар Consult.law
Публикувано на
2 февруари, 2018 г.
Статия Няма коментари

Придобивам ли сгради върху земя, закупена на публична продан?

Имот на публична продан

След около две години период на обсъждане, през май 2017 г. съдиите от Гражданската колегия на Върховния касационен съд излязоха с тълкувателно решение, с което изясняват възникнали въпроси по отношение на придобиването на сгради и други, допълващи постройки, находящи се върху парцел, предмет на публична продан. Отговор на тези въпроси се открива в Тълкувателно решение по тълкувателно дело №5/2015 г. на ОСГК на ВКС от 18 май 2017 г.

Когато купувам парцел на публична продан, придобивам ли сградите в него, ако те не са били описани от съдебния изпълнител и не са били посочени в постановлението за възлагане? На този въпрос отговаря Гражданската колегия на Върховния касационен съд  с Тълкувателно решение по  тълкувателно дело №5/2015 г. от 18 май 2017 г.

Искаш да закупиш имот на публична продан? Наеми компетентен адвокат, който да те представлява.

 

Купих си парцел на публична продан. На него има още къща и навес. Придобивам ли собственост и върху тях?

В едно изречение – зависи от типа на постройката и дали е била описана от съдебния изпълнител.

Ако сградите не са били описани от съдебния изпълнител, не са били посочени в постановлението за възлагане и представляват самостоятелен обект на собственост, то тогава право на собственост върху тях не се придобива вследствие от закупуване на парцела, в който се намират.

 

Какво означава това?

В мотивите на тълкувателното решение е посочено, че правилото на чл. 92 от Закона за собствеността, съгласно което собственикът на земята е собственик и на постройките и насажденията върху нея, освен ако е установено друго, е неприложимо по отношение на построената в имота сграда, ако същата представлява самостоятелен обект на собственост, отделно от собствеността на мястото и не е била предмет на публичната продан. Този извод отговаря и на целите на чл. 63 от ЗС, който допуска възможността построената сграда в един имот да бъде обект на собственост отделно от собствеността на земята.

Разделна собственост съществува и в хипотезата, в която собственикът на мястото и сградата е едно и също лице, което е прехвърлило собствеността върху вече съществуващата постройка отделно от земята. Тази хипотеза се разглежда от чл. 63, ал. 2 от ЗС, която гласи, че „собственикът на земята може да прехвърли отделно от земята собствеността върху вече съществуваща постройка“. Поради това при публичната продан на имота – описан, възбранен, оценен, обявен и възложен по предвидения в ГПК ред от съдебния изпълнител, без сградата – не може да се приеме, че е придобита и собствеността върху тази сграда, ако тя представлява самостоятелен обект на правото на собственост и като такъв може да бъде предмет на самостоятелно разпореждане, но не е била предмет на проданта.

Различно обаче е положението, когато става дума за сграда, представляваща допълващо застрояване към предмета на публичната продан – спомагателни, обслужващи, второстепенни сгради и постройки като навеси, бараки, огради и др., които нямат самостоятелно предназначение, а са построени и предназначени предимно да обслужват недвижимия имот, предмет на публичната продан. При публичната продан на имота тези постройки, които не са самостоятелен обект на правото на собственост, а представляват допълващо застрояване на общо основание, следват собствеността на земята, респективно сградата, към която са прикрепени или която са предназначени да обслужват.

В мотивите откриваме и следното изречение, което показва ясно становището на съдиите от Гражданската колегия на ВКС по казуса – „купувачът на публичната продан придобива всички права, които е имал длъжникът върху имота, предмет на публичната продан, но не и тези негови самостоятелни вещни права, които не са били предмет на изрично уреденото в закона производство на принудително изпълнение върху недвижим имот“.

Имаш още въпроси за публична продан? Задай ги тук.

Коментирай