[responsive_menu]
[responsive_menu]
Аватар Consult.law
Публикувано на
24 януари, 2018 г.
Статия Няма коментари

Държавата възстановява адвокатски разноски при отменени наказателни постановления

Върховен административен съд

През 2016 г., Върховният административен съд прие Тълкувателно решение по дело №2/2016г., с което отговори на важен за гражданите и бизнеса въпрос – в случай на отмяна на наказателно постановление, може ли потърпевшият да търси от държавата обезщетение за платените от него адвокатски разноски по обжалването?

От една страна, решението касае случаите, когато държавен орган (например КАТ, Инспекция по труда, Държавна автомобилна инспекция, Комисия за защита на конкуренцията и др.) издаде наказателно постановление, с което налага административна санкция (най-често глоба). Всяко физическо или юридическо лице, срещу което е издадено такова наказателно постановление, може да обжалва законосъобразността му пред съда. Дори и да спечели делото и актът на административния орган да бъде отменен обаче, адвокатските разноски на лицето ще останат за негова сметка. Това е така, защото делата по обжалване на наказателни постановления се разглеждат по реда на Наказателно-процесуалния кодекс, който не съдържа правило, че изгубилата страна следва да заплати на другата извършените разноски по делото.

От друга страна, обаче, законът предвижда още една възможност за обезщетяване на направените разноски за адвокат при тези случаи – същите могат да се претендират по реда на чл. 1 от Закона за отговорност на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). За да се случи това, законът изисква следните три елемента да са налице:

1) незаконосъобразен акт на орган или длъжностно лице на държавата, отменен по съответния ред;
2) вреда от такъв административен акт;
3) причинна връзка между постановения незаконосъобразен акт и настъпилия вредоносен резултат.

По този повод, тълкувателното решение разглежда също въпроса дали е налице пряка причинна връзка между незаконосъобразното и отменено наказателно постановление и заплатеното в хода на делото адвокатско възнаграждение. Мнозинството от съдии на ВАС реши, че заплатеният хонорар за адвокат е имуществена вреда, която е пряка и непосредствена последица от неправилните наказания. Това потвърждава съществуващата и към момента съдебна практика за присъждане на възстановяване на адвокатските възнаграждения при отменени наказателни постановления, когато същите са претендирани по реда на ЗОДОВ.

Резултатът от това решение е, че гражданите и бизнесът вече могат да бъдат обезщетявани за заплатените от тях адвокатски възнаграждения по делата за обжалване на наказателни постановления по реда на ЗОДОВ. Това тълкуване съответства на принципа за ефективна правна защита и не ограничава възможността на физическите или юридическите лица да защитават интересите си срещу незаконосъобразни действия на държавата.

Получили сте незаконосъобразно наказателно постановление? Обжалвайте го с помощта на компетентен адвокат.

Коментирай