Аватар Николай Младенов
Публикувано на
15 януари, 2018 г.
Статия Няма коментари

Как да регистрирам сдружение или фондация?

Регистрация на НПО

Сдруженията и фондациите са юридически лица, чието учредяване се основава върху преследване на определена нестопанска цел. Дейността на тези формирования, наричани още „неправителствени организации“ (НПО-та), може да бъде в обществена или частна полза.

Разликите между сдружение и фондация се състоят предимно в устройството на двете правно-организационни форми и техния състав.

Не сте сигурни от какво юридическо лице с нестопанска цел имате нужда? Консултирайте се с адвокат.

От 01.01.2018 г. влязоха в сила нови правила за процедурите по регистрация на юридическите лица с нестопанска цел. Съгласно промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), новосъздадените сдружения и фондации занапред ще се регистрират единствено в Агенцията по вписванията, а не в окръжния съд по регистрация на юридическото лице и в регистър БУЛСТАТ, както беше до този момент. Отпада и задължението за юридическите лица с нестопанска цел, извършващи дейност в обществена полза, да се вписват допълнително и в специален регистър към Министерство на правосъдието.

Вече имате регистрирано НПО? Вижте тук как да го пререгистрирате.

Цялото регистърно производство оттук нататък ще се води пред една институция (Агенцията по вписванията), а не както беше досега пред три. Това спомага за по-улеснен и по-бърз процес по регистрация на НПО при по-малко държавни такси.

При подаване на документите за регистрация може да се ползва и допълнителна отстъпка в размер на 50% от дължимите държавни такси, ако документите бъдат подадени по електронен път с електронен подпис на юридическото лице или на адвокат с изрично пълномощно.

ВАЖНО! Преди да се заемете с учредяване на юридическо лице се консултирайте с компетентен адвокат, за да учредите най-подходящата правно-организационна форма за преследване на целите Ви и защита на интересите и имуществото Ви.

 

Сдружение

 

За вписване на ново сдружение в Агенцията по вписванията се попълва заявление по образец лично от законен представител на сдружението или от адвокат с изрично пълномощно, като към заявлението се прилагат:

 1. устав на сдружението;
 2. препис от устава, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
 3. решение за учредяване на сдружението, подписано от ръководещия заседанието и лицето, изготвило протокола, и списък на учредителите със саморъчен подпис на всяко лице;
 4. препис от решението за учредяване на сдружението, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
 5. решение на учредителите за избор на управителен орган на сдружението;
 6. решение на учредителите или на съответния орган на сдружението за избор на представляващ/и;
 7. образци (спесимени) от подписите на лицата, които представляват сдружението;
 8. доказателства за извършените първоначални имуществени вноски, ако такива са предвидени;
 9. документ за внесена държавна такса, освен ако не е платена по електронен път;

 

Фондация

 

За вписване на нова фондация в Агенцията по вписванията се попълва заявление по образец лично от законен представител на фондацията или от адвокат с изрично пълномощно, като към заявлението се прилагат:

 1. учредителен акт на фондацията с нотариално заверени подписи (при учредяване на фондация приживе) или нотариално заверен препис от завещанието и акт за смърт на завещателя (при учредяване на фондация по случай на смърт);
 2. препис от учредителния акт или завещанието по т. 1, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
 3. решение за определяне състава на управителния орган на фондацията;
 4. решение за определяне на представляващ/и фондацията;
 5. образци (спесимени) от подписите на лицата, които представляват фондацията;
 6. доказателства за безвъзмездно предоставеното имущество;
 7. документ за внесена държавна такса, освен ако не е платена по електронен път;

 

Наемане на адвокат, който да подготви документите и регистрира Вашето юридическо лице, Ви осигурява правна сигурност, максимално защитени интереси и спестено време.

Коментирай